Partners

Our Partners

Kathmandu Worship School
Budhanilkantha Nagar Ishai Samiti

Budhanilkantha Nagar Ishai Samiti

Eternal Peace Church

Eternal Peace Church

HARP

HARP Worship Team

Naya Sandesh

Naya Sandesh Christ Church

Tabernacle Worship Band

Milestone Church

Shalom Sangati Nepal

Ray of Hope Church
Kathmandu

Hossana Records

Grace Multimedia